Warunki przyjęcia ZGŁOSZENIA:

  • Podczas wizyty serwisu, Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do podpisania protokołów z
    wykonanych czynności serwisowych.
  • W przypadku kiedy po wykonaniu prac serwisowych Zgłaszający nie zapewni obecności osoby uprawnionej do odbioru tych prac,
    Wykonawca podpisze jednostronnie Protokół Prac Serwisowych, którego zapisy Zgłaszający uznaje za ostateczne i odstępuje od ich
    podważenia.

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
Niniejszym zlecam wykonanie usługi serwisowej wg powyższych DANYCH URZĄDZENIA.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zgłaszający zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą 500zł netto za przyjazd ekipy
serwisowej plus koszty dojazdu: 2 zł/km od siedziby firmy i z powrotem.
Jako nieuzasadnione wezwanie serwisu traktowane jest:
– wezwanie do awarii powstałej z winy Użytkownika na skutek eksploatacji obiektu niezgodnie z instrukcją obsługi DTR, kartą
gwarancyjną lub działania czynników zewnętrznych;
– wezwanie do wszystkich awarii powstałych po upływie okresu gwarancyjnego, które mogą być usunięte samodzielnie przez obsługę
obiektu na podstawie ogólnej wiedzy technicznej i wiadomości zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia.
– wezwanie do zatoru przyłącza kanalizacyjnego spowodowaną złą eksploatacją użytkownika np.: żywność, resztki budowlane,
materiały higieny osobistej itp.
– wezwanie do wydobywających się zapachów w budynku, poprzez źle wykonaną wewnętrzną wentylację pionów kanalizacyjnych.
Jednocześnie poucza się o treści art. 103 Kodeksu Cywilnego, który brzmi:
§1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej
potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
§3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w
wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku
umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Podstawowy cennik usług pogwarancyjnych:
· Dojazd ekipy serwisowej: 2 zł/km liczony w obie strony od siedziby firmy
· Roboczo godzina serwisowa: 250 zł, liczona od chwili wyjazdu ekipy serwisowej z siedziby firmy.
· Dmuchawa membranowa oczyszczalni SECOCH EL-S-60N – 800 zł brutto
· Silnik oczyszczalni BIOSET, BIODISC 2-6 RLM / 50W – 950 zł brutto
· Pas transmisyjny : 150 zł brutto
· Pozostałe elementy oczyszczalni i zbiorników wyliczane są na podstawie diagnozy na miejscu instalacji

Scroll to Top