Profesjonalizm poparty doświadczeniem


SBR – Soft

Zasada działania oczyszczalni SOFT SBR

Oczyszczalnia SOFT SBR pracuje w technologii porcjowego oczyszczania ścieków (SBR). Proces oczyszczania składający się z kilku następujących po sobie sekwencji kontrolowanych przez komputer sterujący, który zarządza procesem napowietrzania, sedymentacji i flotacji oraz pompowania ścieków przez pompę mamutową. Oczyszczalnia SOFT SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych. Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do środowiska.

Proces oczyszczania ścieków SOFT SBR.

Oczyszczalnia SOFT SBR łączy w sobie dwie technologie: prostotę rozwiązań stosowanych w oczyszczalniach typu przepływowego oraz system sekwencyjnego oczyszczania jaki jest w oczyszczalniach SOFT SBR. Oczyszczalnia jest zaprojektowana do oczyszczania ścieków w sposób sekwencyjny, poprzez kombinacje nitryfikacji i denitryfikacji ścieków.
SOFT SBR składa się z jednego lub dwóch zbiorników (liczba zależna jest od dobowej przepustowości oczyszczalni).

Faza 1

Podczas cyklu ścieki są napowietrzane za pomocą dyfuzora – napowietrzanie drobno cząsteczkowe. W komorze oczyszczalni tworzy się osad czynny, który miesza się ze ściekiem surowym. System sterowania oczyszczalni odpowiednio kierujący tym procesem doprowadza do oczyszczania ścieków.

Faza 2

W tej fazie komputer wyłącza napowietrzanie i następuje proces sedymentacji i flotacji. Wówczas osad czynny osadza się na dnie oczyszczalni zaś części flotujące na powierzchni oczyszczonego ścieku. Oczyszczone ścieki gromadzą się w górnej części komory bioreaktora.

Faza 3

Ścieki oczyszczone są w tej fazie wyrzucane za pomocą pompy mamutowej do układu rozsączenia w gruncie np. drenaż, tunele, studnia chłonna. System wypompowujący ścieki oczyszczone jest zaprojektowany w sposówb, w którym zarówno ściek flotujący i sydymentujący nie jest zasysany przez pompe mamutową

Wysoką skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowych systemach SBR uzyskuje się również w skali technicznej. Sowińska i Makowska [2014] przeprowadziły badania reaktora SBR ze zmiennym napowietrzaniem, odbierającego ścieki z gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 5 osób. Stopień usuwania związków organicznych przekraczał 95%, a redukcja azotu amonowego 80%. Cecil [2003] uzyskał stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych poniżej 5 g N m-3 w wyniku naprzemiennej nitryfikacji i denitryfikacji w reaktorze ze zmiennym napowietrzaniem. Bugajski i in. [2015] stwierdzili, że duży wpływ usuwania azotu ze ścieków mają wahania jakości ścieków surowych, wpływając niekorzystnie na metabolizm mikroorganizmów. Bugajski i Wałęga [2010] proponują zastosowanie reaktora hybrydowego w celu poprawy skuteczności i stabilności pracy przydomowej oczyszczani ścieków z osadem czynnym. Korzystny wpływ zmiennego napowietrzania małych ilości ścieków przy sekwencji warunków tlenowych i anoksycznych 30/30 oraz 15/15 minut na usuwanie związków węgla i azotu wykazała również Makowska [2010] w trakcie badań bioreaktorów hybrydowych w skali laboratoryjnej. Hanhan i in. [2005] analizowali proces usuwania azotu przy zmiennym napowietrzaniu za pomocą modelu matematycznego.

Podsumowanie

Z badań przeprowadzonych w dwóch równoległych, indywidualnych systemach oczyszczania wynika, że reaktory okresowe moga być stosowane do oczyszczania małych ilości ścieków. Ze względu na dużą nierównomierność dopływu ścieków oraz wahania obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń, bardzo istotne jest odpowiednie ustalenie parametrów eksploatacyjnych, w tym ilości oraz częstotliwości doprowadzania powietrza.

Istotne i cenne dla każdego:

  • gwarancja 15 lat,
  • możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych,
  • praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji,
  • japońska dmuchawa energooszczędna,
  • wywóz osadów tylko raz w roku,
  • jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013,
  • możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin,
  • małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osoba,
  • możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem – do 1, 5m,
  • indywidualne podejście: produkcja, projektowanie, montaż i serwis.